Methyl (E)-2-[2-(6-chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxyacrylate

Product name CAS
Methyl (E)-2-[2-(6-chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxyacrylate 131860-97-4
4,6-dichloro
苯并呋喃酮
OCP