Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylphenyl)-2-propenoate

Methyl (E)-3-methoxy-2-(2-chloromethylphenyl)-2-propenoate
CAS: 117428-51-0