4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine

4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
CAS: 38452-46-9