4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine

4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
CAS: 5018-38-2