2-Methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine

2-Methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine
CAS: 113583-35-0