2-Methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine

Product name CAS NO. Structure
2-Methylsulfonyl-4,6-dimethoxypyrimidine 113583-35-0 113583-35-0

 

Synonyms: 4,6-dimethoxy-2-methylsulfonyl-pyrimidine